Svátek Svaté Rodiny 201130.12.2011

V bibli je kniha Tobiáš, která je nádhernou rodinnou historií. V Ninive oslepl vyhnanec z Neftaliho kmene Tobit, je zbožný, zachovává Zákon a koná dobročinné skutky. V Ekbatanách má jeho příbuzný Raguel dceru Sáru, které postupně umřelo před očima sedm ženichů, které ve svatební noci zabil démon Asmodeus. Jak Tobit, tak i Sára prosí Boha, aby je osvobodil od břemene života. Těchto dvou nešťastníků a těchto dvou modliteb užije Bůh k nastolení veliké radosti : posílá anděla Rafaela a ten zavede Tobitova syna Tobiáše k Raguelovi, zařídí, že se tam Tobiáš ožení se Sárou, vyžene démona Asmodea, dá Tobiášovi lék, který uzdraví jeho otce ze slepoty. Kniha Tobiáš je povzbudivé vyprávění, v němž mají význačné místo povinnosti vůči mrtvým a rada, aby se dávala almužna. Vyjadřuje se zde s úchvatným kouzlem smysl pro rodinu. Příběh také rozvíjí velice vznešené pojetí manželství, které by se už dalo nazvat křesťanským. Anděl Rafael ukazuje a zároveň ukrývá Boží dílo, jehož je nástrojem. Kniha Tobiáš vyzývá právě k poznání této každodenní Boží prozřetelnosti, této blízkosti laskavě nakloněného Boha.

Tobiáš se Sárou se po svatební hostině společně modlí. Tobiáš řekl Sáře. Jsme děti svatých, proto se nesmíme spojit jako pohané, kteří neznají Boha. Hospodine, Bože našich otců, ať tě chválí nebe a země, moře, prameny, řeky a všechno, co je v nich. Tys učinil Adama z hlíny a dals mu pomocnici Evu. Nuže, Hospodine, ty víš, že si neberu svou příbuznou pro rozkoš, ale jedině z lásky k potomstvu, aby jím bylo velebeno tvé jméno na věky. Tobiáš a Sára si uvědomují, že na světě nejsou jen jeden pro druhého, nevytvářejí sobectví ve dvou. Chtějí to, co sami od rodičů přijali předávat svým dětem. Nepohrdají dědictvím. Tobit myslí mnoho let dopředu, aby zajistil svému synovi budoucnost, proto uschová u svého příbuzného 10 talentů stříbra, to je asi 440 kg. V knize Tobiáš jsou propojeny všechny druhy rodinné lásky : otcovská, synovská, manželská, příbuzenská. Tyto druhy lásky si nekonkurují a nebojují mezi sebou, ale naopak jedna pomáhá druhé. Dojemné je, když otec Tobit říká synovi Tobiášovi : „Ty jsi světlo mých očí.“ Krásný je vztah dvou rodin novomanželů Sáry a Tobiáše. Na to se dnes někdy zapomíná, že mají vytvořit harmonii a přátelství nejenom ti dva spolu, ale také celé jejich rodiny. Jsou lidé, kteří schovávají svou milou nebo svého milého před celou svou rodinou. A naopak jiní schovávají svou rodinu před svým milým nebo svou milou.


Vyhledávání na stránkách