Nejsvětějšího jména Ježíš02.01.2012

Dnes slavíme jmeniny našeho Spasitele.
Bůh se stal člověkem. Dostává jméno: Ježíš. Bůh se stává volatelným. Bůh přišel proto, aby se námi mohl tvořit vztah. Bůh se dává našemu lidskému světu. Stal se oslovitelným, a tudíž i zranitelným. Boží jméno lze zneužít, a tím pošpinit samotného Boha. (To je obsah druhého přikázání Desatera. Jde o mnohem víc, než v úleku neříct jméno Boží nadarmo.)
Božího jména se lze zmocnit pro vlastní účely a tím deformovat obraz Boha. Čím víc se nám Bůh dává do rukou, tím víc můžeme zatemnit jeho světlo. Po té, co jsme provedli s Božím jménem už skoro nemáme odvahu ho vyslovit. Ale zamlčet je, to bychom se teprve bránili Boží lásce.  
Kdo s láskou jmenuje Ježíše, vyslovuje to nejmilejší, to nejsladší, co pro nás lidi může existovat. Kdo jmenuje Ježíše, jmenuje svého nejvěrnějšího přítele, který mu nejlépe rozumí, který se za něho bez výhrady obětoval. Jmenuje svého přítele, který pro něho cele žije, který pro něho žije v božské lásce, který se o něho ustavičně stará a pečuje o něho.
Sv. Bernard píše: Ježíš, v ústech med, v uchu příjemná hudba, v srdci radostný jásot. Ježíš naše všecko.
Jeho jménem se modlíme k Otci a nalézáme vyslyšení.
Ve jménu Ježíšově uděluje církev svátosti.
Ve jménu Ježíšově koná svou modlitbu.
Ve jménu Ježíšově žehná domy, pole, nemocné.
Ve jménu Ježíšově rozkazuje zlým duchům a zahání je na útěk.
Každý kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen. (Sk 2,21)


(Ratzinger, Ježíš Nazaretský, 107;
Baur, Ve světle liturgie I.)

Litanie k nejsvětějšímu jménu Ježíš...
Pane, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi!
Bože Synu, Vykupiteli světa...
Bože, Duchu Svatý...
Bože v Trojici jediný...
Ježíši, Synu Boha živého,
Ježíši, odlesku Boha Otce,
Ježíši, jase světla věčného,
Ježíši, Králi slávy,
Ježíši, slunce spravedlnosti,
Ježíši, Synu Panny Marie,
Ježíši, hodný veškeré chvály,
Ježíši, obdivuhodný,
Ježíši, Bože silný,
Ježíši, Otče budoucího věku,
Ježíši, hlasateli velikého úradku spásy,
Ježíši, nejmocnější,
Ježíši, nejtrpělivější,
Ježíši, nejposlušnější,
Ježíši, tichý a pokorný srdcem,
Ježíši, milovníku čistoty,
Ježíši, milovníku náš,
Ježíši, Bože pokoje,
Ježíši, původce života,
Ježíši, vzore ctností,
Ježíši, horliteli o spásu duší,
Ježíši, Bože náš,
Ježíši, útočiště naše,
Ježíši, otče chudých,
Ježíši, poklade věřících,
Ježíši, pastýři dobrý,
Ježíši, světlo pravé,
Ježíši, moudrosti (a rozumnosti) věčná,
Ježíši, dobroto neskonalá,
Ježíši, cesto naše a živote náš,
Ježíši, radosti andělů,
Ježíši, králi patriarchů,
Ježíši, mistře apoštolů,
Ježíši, učiteli evangelistů,
Ježíši, sílo mučedníků,
Ježíši, světlo vyznavačů,
Ježíši, čistoto panen a paniců,
Ježíši, koruno všech svatých...
Milostiv nám buď, - odpuisť nám, Ježíši.
Milostiv nám buď, - vyslyš nás, Ježíši.
Ode všeho zlého - vysvoboď nás, Ježíši.
Od každého hříchu
Od svého hněvu
Od úkladů ďáblových,
Od ducha smilného
Od věčné smrti
Od nedbání Tvých vnuknutí
Skrze tajemství svého svatého vtělení
Skrze své narození
Skrze své dětství
Skrze svůj božský život - vysvoboď nás, Ježíši.
Skrze své práce
Skrze svou smrtelnou úzkost a své utrpení
Skrze svůj kříž a svou opuštěnost
Skrze své smrtelné mdloby
Skrze svou smrt a svůj pohřeb
Skrze své slavné zmrtvýchvstání
Skrze své nanebevstoupení
Skrze své ustanovení nejsvětější Svátosti oltářní
Skrze své radosti
Skrze svou slávu
Beránku Boží, tys na sebe vzal hříchy světa - smiluj se nad námi - (3x)
Ježíši, uslyš nás. - Ježíši, vyslyš nás.
Modleme se. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl:
"Proste a dostanete, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno," prosíme, uděl nám vroucnost své božské lásky, abychom Tě celým srdcem, ústy i skutkem milovali a Tebe chválit nikdy nepřestávali.
Dej, Pane, abychom svaté Jméno Tvé ustavičně ctili a je zároveň milovali, poněvadž nikdy svou ochranu neodnímáš těm, které vyučuješ své opravdové lásce; jež žiješ a kraluješ na věky věků.- Amen.


Vyhledávání na stránkách