5.neděle mezidobí – B, 2012 (1.čtení)05.02.2012

O čem je kniha Job ? Satan se s Bohem vsadil, jestli Job
je spravedlivý a dobrý nezištně nebo zištně. Bůh přijímá
sázku a dává satanovi moc nad Jobovým majetkem,
rodinou a zdravím, pouze život Jobovi nesmí odejmout.
Jak ospravedlnit Boha, že dává v sázku svého služebníka
Joba ? Je třeba si uvědomit, že ďábel má všechnu svou
moc propůjčenou od Boha. To, co má ďábel sám od
sebe je pouze jeho zlá vůle. Nebezpečná tedy není
ďáblova moc, ale jeho vůle. Ďáblova moc není
nespravedlivá, ale jeho vůle je vždy nespravedlivá.
Nespravedlivé skutky, které chce satan spáchat, dopouští
Bůh ve své spravedlnosti. Proto je také správně napsáno
v první knize Samuelově : „Saula se zmocnil zlý duch od
Boha.“ Je třeba se bát nikoli satanovi moci, ale toho, že
jeho vůle se stane naší vůlí. Po Bohu nikdo nepracoval
na Jobově svatosti víc než ďábel a nikdo si ji nepřál
méně. Věděl to Job nebo ne. Kdo ví ?
Na začátku své zkoušky Job dokázal říci své ano Bohu. Říká
: „Bůh dal, Bůh vzal, budiž jméno Boží pochváleno. Nahý
jsem vyšel z lůna své matky, nahý se tam vrátím.“ Toto první
Jobovo svolení a odevzdanost ještě není úplná nezištnost a
prohlédnutí Jobovo. Job po tomto prohlášení musí vykonat
ještě dlouhou cestu tříbením každodenního života, aby po
všem mudrování svém a svých rádoby přátel dokázal z
hloubky své duše říci: „Hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl.
Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, Bože. Uznávám, že
všechno můžeš a žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo
smí nerozvážně zatemňovat Boží úradek ?“ Smyslem Jobova
veškerého utrpení je hlubší a přesnější poznání Boha a tedy i
obdarování.

(Journet, Zlo, Řehoř V. a C.M.Martini, Úvahy o Jobovi)

Job o sobě říká, že jeho dny plynou bez naděje. Kdo svůj
život, svoje manželství nebo kněžství založil na něčem jiném
než na Bohu, bude zklamán. Jestliže jsi zklamán, pak to nebyl
Bůh, v něhož jsi doufal. Nedoufal jsi v Boha od Boha. Doufal
jsi, že ti dá Bůh něco, jen ne sebe. (Nebe, ve kterém by
nebylo Boha, bylo by peklem.) Jen, kdo doufá v Boha od
Boha nebude zklamán.


Vyhledávání na stránkách