15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie15.08.2012

Rosa mystica, Stella matutina
Maria je nejlíbeznějším květem, jaký vůbec kdy vykvetl v duchovním světě. Je to jen mocí Boží milosti, že z této vyprahlé a opuštěné země vypučely květy svatosti a slávy. A Maria je jejich královnou. Je královnou duchovních dějin. Proto se nazývá Růží, neboť růže je velmi vhodně nazývána nejkrásnější z celé květeny. Ba ještě víc, je nazývána „mystickou“ neboli „skrytou“ růží. („Mystický“ totiž v překladu znamená „skrytý, tajemný“) Jak to, že ona je před námi skryta víc než ostatní světci? Co se míní tímto zvláštním přívlastkem, jejž dáváme jedině Marii? Je to proto, že její tělo bylo vzato do nebe, je nám tedy skryto. Nemáme její hrob, její relikvie, nemůžeme se jich dotknout nebo je políbit, jak to děláme s ostatky ostatků jiných světců. Proto je Panna Maria skrytou růží, růží tajemnou, že její tělo je v nebi, ne na zemi.

Nejpříhodnější, nejúplnější symbol vzatý ze světa smyslového a viditelného, který by byl sto představit nám všechnu blaženost onoho světa vyššího, který je za našimi tělesnými vjemy, je symbol Hvězdy na nebi a symbol květiny na zemi. Panna Maria je zároveň Rosa mystica a Stella matutina. Ač se jí oba názvy dobře hodí, přece „Hvězda jitřní“ je krásnější a to ze tří důvodů:
Za prvé: růže patří zemi, avšak hvězda má místo na nebi; a Maria již neprodlévá v tomto dolním světě. Žádná změna nepostihne hvězdy nahoře, ani rozběsněný oheň, ani voda ani země, ani vzduch. A zjevují se nám vždy zářné, podivuhodné, nad všemi krajinami naší zeměkoule. (V tomto jasném letním počasí je Hvězdu jitřní – jinak plantu Venuši - krásně vidět na východním obzoru asi od tří hodin do východu Slunce.)
Za druhé: růže má život zcela kratičký; její zánik je tak jistý jako její líbeznost a vůně, když se zplna rozvila. A Maria jako hvězdy vytrvá na věky, stejně zářící nyní jako o dni svého nanebevzetí, stejně čistá, a dokonalá navěky, až soudit přijde její Syn.
Za třetí je to jen Mariina výsada, že je hvězda jitřní, která ohlašuje slunce. Nesvítí pro sebe, nýbrž je odleskem svého i našeho vykupitele a oslavuje jej. Zjeví-li se v temnotách, víme, že on je nablízku. On je alfa i ómega, první, poslední, začátek a konec. Hleď, přichází rychle, a odměnou svou přichází, aby odplatil každému podle jeho skutků. Vpravdě přicházím rychle. Amen. Přijď, Pane Ježíši!

Bl. John kardinál Newman, Maria v Litaniích, s. 69,79.

Vyhledávání na stránkách