Modlitby sv. Ignáce z Loyoly

Modlitby sv. Ignáce z Loyoly

Suscipe, Domine (sv. Ignáce z Loyoly)

Přijmi, Pane, a ujmi se
celé mé svobody,
mé paměti,
mého rozumu
a mé vůle.
Všechno, co mám a co vlastním,
jsem přijal od tebe.
Tobě to navracím,
nalož s tím zcela podle své vůle.
Dej mi jen svou milost a lásku,
o to prosím a víc nežádám.
Amen.

Odevzdání se službě Bohu (sv. Ignác z Loyoly)

Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží,
nauč nás pravé velkomyslnosti.
Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ.
Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme ran,
ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu
kromě vědomí, že jsme splnili tvou vůli.

 

Duše Kristova (sv. Ignác z Loyoly)

Duše Kristova, posvěť mě.
Tělo Kristovo, zachraň mě.
Krvi Kristova, opoj mě.
Vodo z boku Kristova obmyj mě.
Utrpení Kristovo, posilni mě.
Dobrý Ježíši, vyslyš mě.
Ve svých ranách ukryj mě.
Nedopusť, abych se odloučil od Tebe.
Před zlým nepřítelem ochraň mě.
V hodině mé smrti zavolej mě.
A dej, ať přijdu k Tobě,
abych Tě s Tvými svatými
chválil na věky.
Amen.

 

Prosba o vedení (podle sv. Ignáce z Loyoly)

Bože, můj Pane!
Prosím Tě o milost,
aby všecky moje úmylsy,
věškeré mé jednání
a všechny mé skutky
směřovaly čistě ke službě a chvále
tvé božské Velebnosti.
Amen.

Vyhledávání na stránkách