Anděl Páně

Anděl Páně

K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
L: a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.
K: Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
L: ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

K: A slovo se stalo tělem
L: a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria, milosti plná,
Pán s tebou;
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

K: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
K: Modleme se: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.
L: Amen.

Výklad modlitby

Základ modlitby tvoří trojice pozdravení "Zdrávas Maria", vložených vždy za každým ze tří pomyslných obrazů té nejpodstatnější z událostí jejího života. První dvě zastavení jsou inspirovaná biblickými novozákonními úryvky Evangelia podle Lukáše, pro úplnost je zde citována část 1 kapitoly (Lk 1, 26 - 45, srov. též Mt 1, 18 - 25):

26Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. 28Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou." 29Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. 30Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. 31Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. 33Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce." 34Maria řekla andělovi: "Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?" 35Anděl jí odpověděl: "Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. 36Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. 37Neboť ‚u Boha není nic nemožného'." 38Maria řekla: "Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova." Anděl pak od ní odešel.

39V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. 40Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. 41Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým 42a zvolala velikým hlasem: "Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. 43Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? 44Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. 45A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána."

Modlitba Anděl Páně tedy začíná prostým shrnutím celé události:

"Anděl Páně zvěstoval Panně Marii a ona počala z Ducha Svatého."

Anděl, nadpřirozená bytost, je Hospodinův vyslanec, který zprostředkovává a ohlašuje Jeho vůli. Bůh, při své obrovské moci a nekonečné dobrotě, se sklání k prosté dívce a PTÁ SE JÍ na její souhlas s překotnou změnou jejího doposud poklidného života. Je to láskyplný a ohleduplný dialog Boha s člověkem, kdy svou úctou Stvořitel vyvyšuje důstojnost svého stvoření na roveň svého partnera a vyzývá ho k účasti na záchraně světa.

Maria, tou dobou asi čtrnáctiletá dívka, možná trochu vyděšená, určitě překvapená (tehdy se žen nikdo na nic neptal), dává ve své dokonalé pokoře bez meškání svůj rozhodný souhlas:

"Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova."

V okamžiku závazného souhlasu člověka se může začít rozvíjet Boží dílo, jehož cílem není nic jiného, než záchrana lidských duší.

"A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi."

Poslední verš je z Janova prologu (J 1, 14a). Evangelista Jan zde poukazuje na moc Božího Slova, které je prostředkem konání Boží vůle. Hospodin vše buduje slovem a co vysloví, to prostě je. Podle Genese, první knihy Mojžíšovy, z takové moci vznikl vesmír, hvězdy, planeta Země a veškerý život na ní. Slovem učinil Hospodin i člověka, aby byl Jeho obrazem podle Jeho podoby. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil je velmi dobré (srov. Gn 1). Křesťané věří, že stejnou vůlí a mocí se Bůh vtělil do lůna Panny Marie. Tam, v takto připraveném Chrámu, počal nový život. Srdce každého člověka může být chrámem, ve kterém přebývá Bůh. Tím víc, čím víc je čisté a pokorné.

Rozjímavý text začínající slovy "Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou;" je původně samostatná modlitba, zde ve funkci refrénu, mezi lidmi běžně označovaná jako "Zdrávas". Její jiné označení také zní "Pozdravení andělské" - to proto, že tímto pozdravem začíná archanděl Gabriel svůj zásadní rozhovor s Marií, když se jí chystá oznámit, že počne Dítě.

Zvoláním: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého," zase vítá z dálky přicházející Marii její příbuzná Alžběta, která již předem dostala od Boha dar vědění dívčina požehnaného stavu a jejího veledůležitého úkolu v dějinách lidstva - přivézt na svět očekávaného Spasitele.

Jménem "Ježíš" byl zdůrazněn význam a cíl modlitby. Účelem a posláním Mariánských modliteb je totiž především zprostředkování a přiblížení k Ježíši Kristu. Maria jako Jeho Matka, zná svého Syna dokonale. A jako naše duchovní Matka, která chce pro své děti to nejlepší, poukazuje a přivádí nás ke svému Synu. Přivádí nás k tomu, co je pro nás nejlepší - ke zdroji nekonečné lásky, milostí, útěchy a pokoje. K Bráně do věčného života.

A Ježíš ve své velikosti zase dává na přímluvu své milující (a milované) Matky. Obrazem této skutečnosti nám budiž evangelijní příběh Svatby v Káně Galilejské (J 2, 1 - 11), kde Ježíš právě na přímluvu Panny Marie činí svůj první veřejný zázrak a proměňuje vodu ve víno. Proto se někteří křesťané ve své víře utíkají rovněž k Panně Marii a ctí ji jako svou nebeskou pomocnici, přímluvkyni a ochránkyni. Takový je zřejmě i původ a význam přičleněné prosebné části modlitby: "Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší."

Konečně výraz "Amen", původem z hebrejštiny, vyjadřuje souhlas s tím, co bylo řečeno.

Modlitba Anděl Páně je na svém konci ještě obohacena o další Mariánskou přímluvu a vrcholí prosebným textem obsahujícím ve své podstatě stručné vyznání křesťanské víry.


Vyhledávání na stránkách