Dětské modlitby pro různé příležitosti

Dětské modlitby pro různé příležitosti

RANNÍ

Budiž, Bože veleben, že je zase nový den.
Jako Otce mám tě rád, budu pěkně poslouchat.

Sluníčko i ptáčci vstali,Pánu Bohu chválu vzdali.
I já z lože svého vstávám, tobě, Bože, díky vzdávám,
žes mě chránil, zdraví dal a mé drahé zachoval.

Po celičký dnešní den Pán Bůh budiž veleben.
On nás časně od svítání ode všeho zlého chrání.
Poklad ze všech nejvyšší dal nám v Pánu Ježíši.

K tobě, Bože milý, hledím v tiché chvíli
a má duše mladá má tě tolik ráda.
V čistém světle ranním k prosbě hlavu skláním.
Žehnej svatou dlaní mému počínání.VEČERNÍ

Pane Bože, buď má skrýše, abych mohl usnout tiše.
Od večera do svítání ať mne tvoje ruka chrání.

Tento večer, milý Pane, srdce své ti odevzdáme.
Věříme, že domov náš od zlých věcí uhlídáš.
Celou církev - stánek svůj - od pohromy ochraňuj.

Sešli, Bože pomoc svou, dopřej nám noc pokojnou
a nechť tvoje ochrana s námi je až do rána.

Bože, dej nám ve své moci zaslechnout hlas tvůj.
Provázej nás tmavou nocí, věrné ochraňuj.

Hospodine všemohoucí, stůj mi v noci ku pomoci.
Za pevný tě chci mít hrad, milovat tě, poslouchat.
Až mě ráno probudíš, zase v tobě najdu skrýš.

Bože svatý, všemohoucí, před dnešní tě prosím nocí,
Ať tvé slovo upokojí srdce moje, duši moji,
ať spím ve tvém bezpečí, jsi můj poklad největší.

Pod křídlem tvým půjdou spát domy, řeky, ztichlý sad.
Skřivan zmlkne nad krajinou, zvířátka si odpočinou.
I mne, Bože, v Kristu Pánu proveď nocí k svému ránu.

Pane země naší, hlásek můj se vznáší
k tobě v této chvilce za tmy na postýlce.
Opatruj mne stále, chraň mé krůčky malé,
ať se vyhnu zlému k potěšení tvému.
JINÉ

Přijď ke mně Ježíšku, posvěť mi dušičku,
chci tebe milovat, hříchů se varovat
Nikdy už nezlobit, milým tvým dítkem být.
Modlit se,pracovat a tak se hodným stát.
Jedno jen od Tebe, žádám si pro sebe,
pomoz mi do nebe, mezi své anděle. Amen.

Pomoz mi, můj Pane, abych nežil planě tam, kde chceš mě mít.
Pomoz mi, Pane milý, abych měl dost síly bližním odpustit.
Pomoz, když se bojím, ať vždy pevně stojím tam, kde nutný jsem.
Pane, slyš mé přání, vzdal vše, co mi brání být tvým člověkem.

Bože, děkuji ti za slunce i kvítí,
za déšť, za ovoce, za chléb v každém roce,
za tvůj dohled bdělý, za svůj život celý.

Spínám své ruce, Ježíši Kriste, dej ať mé srdce je vždycky čisté
Ať moje tělo se stane chrámem, v kterém ty bydlíš, a buď v něm Pánem.
Chtěl bych být dobrý a sám to neumím.Odpusť mi, Bože! Dej, ať se napravím.U STOLU

V bázni Boží pospolu usedáme ke stolu.
Jak Pán Ježíš s učedníky vzdáváme ti, Bože díky.
Za ty dary požehnané přijmi srdce odevzdané.

Milý Pane Bože náš, vyslyš naší prosby hlas.
Dávej nám vždy, čeho třeba, oděv, příbytek i chleba.
Dej, abychom hodni byli a tak se ti zalíbili.

Milý Pane Bože náš, laskavě nám dopřáváš,
čeho k žití třeba jest. Za to tobě dík a čest.
Žehnej, Pane těchto darů tobě ke cti, nám ke zdaru.

Dej nám, Pane, čeho je nám nejvíc třeba:
víru, lásku, naději a k tomu chleba.

Pane, budem jíst a jiní mají hlad.
Ukaž nám, co máme pro ně udělat.

Pane, neprosíme o hojnost.
Když k nám přijdeš jako host, budeme mít všeho dost.

Za vše, Pane, co jsi dal, přijmi oběť vděčných chval.
Dávej chléb i chudým všem, naplň svět svým pokojem. 

Bože, Otče dobrotivý, jen z tvé milosti jsme živi.
U stolu je dosti místa, dej ať můžem hostit Krista.


Vyhledávání na stránkách