Otče náš podle sv. Františka z Assisi

Otče náš podle sv. Františka z Assisi

Nejsvětější Otče náš

Náš Stvořiteli, Vykupiteli, Utěšiteli a Spasiteli


Jenž jsi na nebesích

V andělech a svatých. Osvěcuješ je, aby poznali, že Ty, Pane, jsi světlo; rozněcuješ je k milování, protože Ty, Pane, jsi láska; přebýváš v nich a naplňuješ je štěstím, protože Ty, Pane, jsi nejvyšší a věčné dobro, z něhož pochází všechno dobro a bez něhož není žádné dobro.


Posvěť se jméno tvé

Ať Tě jasněji poznáváme, abychom mohli vidět šíři Tvých dobrodiní, délku Tvých příslibů, výšku Tvé důstojnosti a hloubku Tvých soudů


Přijď království tvé

Abys v nás vládl svou milostí a převedl nás do svého království, kde na Tebe budeme patřit bez závoje, dokonale Tě milovat, spojeni s Tebou ve štěstí a radovat se s Tebou bez konce.


Buď vůle tvá

Abychom Tě milovali celým srdcem, když na Tebe budeme stále myslet, celou duší, když po Tobě budeme stále toužit, celou myslí, když k Tobě budeme řídit všechny své snahy a ve všem budeme hledat Tvou čest a celou silou, když dáme všechnu svou energii a schopnosti těla i duše do služby Tvé lásky a nikam jinam.

A abychom své bližní milovali jako sami sebe, když všechny, jak jen jsme schopni, k Tvé lásce strhneme a když se z dobra druhých, jako z vlastního budeme radovat a v utrpení s nimi budeme cítit a nikomu jinak neublížíme.


Chléb náš vezdejší

Svého milovaného syna, našeho Pána Ježíše Krista.


Dej nám dnes

Abychom si připomínali, chápali a uctívali lásku, kterou k nám choval a všechno to, co pro nás mluvil, vykonal a vytrpěl.


A odpusť nám naše viny

Pro své nevýslovné milosrdenství, pro nesmírné utrpení svého syna a na přímluvu a pro zásluhy nejsvětější Panny Marie a všech Tvých svatých


Jako i my odpouštíme našim vinikům

A protože nedokážeme odpustit úplně, nauč nás, Pane, odpouštět zcela, abychom kvůli Tobě dokázali opravdově milovat své nepřátele a zbožně se za ně modlit, nikomu neodpláceli zlým za zlé a snažili se pro tebe pomáhat všem.


A  neuveď nás v pokušení

Ani skryté, ani viditelné, ani náhlé, ani neustávající.


Ale zbav nás od zlého

Minulého, přítomného i budoucího.

 


Vyhledávání na stránkách